Skedevi kyrka

Under 1200-talets början uppfördes här en träkyrka. Under slutet av 1400-talet uppfördes 

en stenkyrka runt om den befintliga träkyrkan som lär ha varit i bruk under byggnadstiden. 

Vid korets nordsida byggdes sakristia och i söder ett vapenhus. Nya kyrkan saknade dock torn. 

Under 1600-talets senare hälft byggdes ett nytt tresidigt kor. Åren 1775 till 1777 byggde man 

till ett kyrktorn i väster som har fått förbli oförändrat till våra dagar. Vid 1800-talets början hade

 befolkningen blivit så talrik att kyrkan inte längre räckte till. Åren 1803 till 1807 genomfördes 

en genomgripande ombyggnad då koret från 1600-talet revs och tvärskepp byggdes till åt norr 

och söder. Tillkomsten av tornet och tvärskeppen gav kyrkan dess nuvarande gustavianska 

karaktär. Källa: Wikipedia

Klicka i bilderna för högre upplösning

'

 

ORGELN

ORGEL

Byggd 1975 av Olof Hammarberg, Göteborg

DISPOSITION

HV I

SV II

Pedal

Principal 8'

Gedakt 8'

Subbas 16'

Rörflöjt 8'

Fugara 8'

Principalbas 8'

Oktava 4'

Principal 4'

Gedaktbas 8'

Traversflöjt 4'

Koppelflöjt 4'

Oktavbas 4'

Kvinta 2 2/3'

Waldflöjt 2'

Alikvot II

Oktava 2'

Nasat 1 1/3'

Rauschkvint III

Mixtur V

Sesquialtera II

Fagott 16'

Trumpet 8'

Scharf III

 

 

Zinka 8'

 

 

Tremulant

 

Mekanisk

Fasad från 1826-års orgel byggd av Per Zacharias Strand, Stockholm.

Den ersattes av en orgel byggd 1916 av Olof Hammarberg, 

Den tidigast kända orgeln byggd 1706 av Johan Agerwall, Söderköping.

Den ersattes 1754 med en orgel byggd av Gustaf Lagergren, Östra Husby.

 

 

Åter hemsidan