Rättviks kyrka

Rättviks kyrka är till sina äldsta delar från 1400-talet. Dess nuvarande form fick den genom flera utvidgningar under 1700-talet 

(1703, 1781, 1793). Altaruppsatsen från 1703 Framställer den uppståndne Kristus. Det fyra meter höga Triumfkrucifixet dominerar 

kyrkan. Det är möjligen ett tyskt arbete från senare delen av 1300-talet. Predikstolen tillverkades av träsnidaren Johan Matzon och 

Anders Persson Målare 1636. Bilderna framställer Kristus (med jordglob i ena handen och en välsignande gest med den andra), 

flankerad av evangelisterna. Dopfunten, av kalksten, är från 1652. I den medeltida kyrkan finns muralmålningar, som förstördes och

överkalkades 1682. Resterna togs åter fram 1950. På läktarskrankens speglar är bildsviter målade. På den västra (orgelläktaren): 

Kristus och de tolv apostlarna av falukonstnären Bernt Håkansson 1741. På den södra: En skildring i symboliska bilder av den Helige 

Andes verk i människohjärtat av Hållams Nils Nilsson, Färnäs och på den norra: Kristi pinas historia av samme konstnär. I kyrkan 

finns flera medeltida träskulpturer, Bl.a Sankt Olof och Sankt Stefan.  

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

ORGELN

 

Byggd 1879 av Åkerman & Lund.

Ombyggd 1963 av samma firma.

Stämantalet utökat fr 25 fördelade på två man och pedal till 42 fördelade på fyra man och pedal.

Orglarna i Rättviks kyrka

I Rättviks kyrka har enligt dr Gunnar Ekström i ädre tider funnits en orgel, som vid inventeringen år 1631 förklarades vara "förlorad". För­samlingen sjöng sedan utan instrument med hjälp 

av en ”kyrksångare" som tog upp psalmerna, ända till 1879, då firma P. L. Åkerman byggde en orgel om 24 stämmor fördelade på 2 manualer och pedal. Kostnaderna för denna orgel tycks 

ha bestridits av medel som inkommit genom insam-lingar på listor, påbörjade år 1875. I protokollet från sockenstämman den 5 dec. 1830 får man veta, att ett psalmodikon med tillhörande  

sifferkoralbok skulle köpas med moti­veringen, att detta instrument var möjligt att begagna "jämväl af en uti Tonkonsten okunnig". Instrumentet var tänkt som en hjälp vid koral­sången. 

Men försångaren -"sjungarn" -, Tysk Anders Olsson i Vikarbyn, Petters Olof Persson i Gärdsjö och andra, hade den huvudsakliga led­ningen av församlingssången. Så var förhållandet 

som sagt ända fram till "1879. Den orgel som då byggdes fick, göra tjänst fram t. o. m. Kyndelsmässodagen 1963. Under denna tid, år 1930, har ytterligare en stämma tillkommit, samtidigt 

med att en elektrisk fläkt ersatte orgeltramparen.

Organister ha under samma tid varit:

Gustaf Alfred Sundell 1879 -1923,

Egon Linde 1923 -1957 samt

undertecknad, Rune Jansson, från 1958.

Planer på ombyggnad av kyrl,ans orgel resulterade i bildandet av en kommitté, som på sammanträde i. februari 1959 beslöt att kalla musik­direktör Henry Lindroth att som sakkunnig avge

förslag till disposition. Han har också varit kontrollant för arbetet som uppdragits åt Åkerman & Lunds Nya Orgelfabriks AB, alltså samma firma som byggt den gamla orgeln. En del stämmor 

från den gamla orgeln har använts i den nya orgelns Huvudverk, Sväl1verk och Pedal. Bröstverket och Öververket består helt av nya stämmor. I dispositionen som följer ha de stämmor, som 

härstamma från den gamla orgeln, utmärkts med ". Då ett Ryggpositiv ej kunnat byggas här, har istället ett verk placerats ovanför Huvudverket, benämnt Öververk. Det är dess Prestant 4' som 

ses överst i fasaden. Därunder i de två mellersta pipfälten har Huvud­

verkets Principal 8' fått sin plats och i ytterfälten Pedalens Oktava 8'. Längst ner, omedelbart bakom Huvudverkets Principal 8', är Bröstverket placerat och bakom Huvudverket står Svällverket. 

Pedalens "små" stämmor ha stäl1ts framtill, bakom ytterfältens fasad pipor, medan de "stora" på sedvanligt sätt finns baktil1 i orgelhuset. Den enda förändring fasaden undergått är, att den fått 

de stumma piporna utbytta mot ljudande.

Rättvik i september 1963

Rune Jansson

 

1998 när kyrkans organist hette Sigfrid Runbäck kompletterades läktarorgeln med ett digitalt spelbord i koret. (En s.k. Allenorgel med tre manualer och pedal).

Tack vare elektrisk spelöverföring kor till läktare, kan läktarorgelns svällverk, huvudverk och pedalverk spelas ifrån korspelbordet.

2006 kompletterades läktarorgeln med 16-fotskoppell i manual II och III.

Rättvik 1 juli 2008

Roland Östblom

Källa: Informationsblad från kyrkan.

DISPOSITION:

ÖVERVERK Man I

HUVUDVERK Man II

SVÄLLVERK Man III

BRÖSTVERK Man IV

PEDAL

Gedackt 8'

Gedacktpommer 16'

Rörflöjt 8' *

Trägedackt 8'

Principal 16' *

Kvintadena 8'

Principal 8'

Salicional 8' *

Rörflöjt  8'

Subbas  16' *

Prestant 4'

Gedackt 8'

Principal 4' *

Principal 2'

Kvinta 10 2/3' *

Koppelflöjt 4'

Oktava 4' *

Traversflöjt 4' *

Tertian 2 ch

Oktava 8' *

Gemshorn 2'

Gedacktflöjt 4' *

Waldflöjt 2' *

Cymbel 2 ch

Borduna 8' *

Kvinta 1 1/3'

Oktava 2' *

Sesquialtera 2 ch

Regal 8'

Kvintadena 4' *

Scharf 3 ch

Mixtur 4-6 ch

Sifflöjt 1'

Tremolo

Nachthorn 2'

Krummhorn 8'

Trumpet 8' *

Mixtur 4 ch

 

Mixtur 4 ch

Tremolo

 

Oboe 8'

 

Fagott 16'

 

 

Tremolo

 

Trumpet 8' *

.

 

 

 

Skalmeja 4'

Koppel: HV/ÖV, HV/SV, HV/BV, HV/P, ÖV/P, SV/P, BV/P. Tre fria komb. Tutti (ej tagande koppel)

Mekanisk traktur, el registratur.

* Gamla stämmor

 

GALLERIVISNING AV BILDERNA

Åter hemsidan