Ramdala kyrka

Den första kyrkan i Ramdala byggdes troligen i mitten av 1200-talet och är för övrigt den enda 

bevarade medeltidskyrkan i Östra Blekinge. Den första kyrkan anses ha varit en byggnad med 

långhus, kor och absid. Denna kyrka byggdes emellertid enligt tidigare forskning snart om. Man

 har menat att Ramdala kyrka under medeltiden hade två torn, ett i öster och ett i väster och då

 var en så kallad klövsadelkyrka. I ovanvåningen fanns en försvarsanläggning där kanoner 

stod uppställda. Under 1500-talet revs västtornet och stenvalvet och kyrkan blev i stället en 

östtornskyrka. Vid samma tidpunkt tillkom eventuellt det södra vapenhuset som revs 1873. 

Nyare forskning har dock av flera anledningar ifrågasatt denna tolkning. Det bevarade östtornets 

byggnadshistoria kan studeras i murverket invändigt. Det visar sig då att själva tornets murar

 är fogade med ett murbruk som bland annat innehåller relativt stora bitar av tegelpannor. 

Murningstekniken skiljer sig också betydligt från den i absidkorets murar, på vilka tornet är 

uppfört. Ett sådant murverk kan inte dateras till medeltid utan måste vara senare, sannolikt 

1500-talets senare del eller 1600-tal. Samma problem gäller korets övre murverk. Att koret 

är ovanligt högt beror på att det är smalare än långhuset och således måste vara högre för att 

korets och långhusets tak ska kunna ha samma höjd. På korvinden kan man även se fyrkantiga 

igensatta öppningar strax under murkrönet. Dessa öppningar är inte skottgluggar utan så 

kallade bomhål, använda för att förankra byggnadsställningar. Slutsatsen blir att kyrkan under 

medeltiden inte kan ha haft mer än en våning vare sig i långhuset eller koret och inget torn i öster. 

Under 1800-talet utvidgades fönstren och kyrkan fick sin nuvarande huvudingång från 

väster. Vid en restaurering 1923-1924 inrättades ett dopkapell i korets norra del.

Källa: Wikipedia

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

ORGELN

 

ORGEL

Byggd 1969 av Olof Hammarberg, Göteborg

DISPOSITION

HV I SV II Pedal
Principal 8' Gedakt 8' Subbas 16'
Rörflöjt 8' Principal 4' Borduna 8'
Oktava 4' Koppelflöjt 4' Koralbas 4'
Flöjt 4' Waldflöjt 2' Nachthorn 2'
Oktava 2' Nasat 1 1/3' Fagott 16'
Sesquialtera 2 ch Scharf 2 ch  
Mixtur 4 ch Skalmeja 8  
  Tremulant  

Föregående orgel byggd 1924 av samma firma, 16st.

Ersatte en orgel byggd 1860 av Andreas Jönsson Åberg, Hjortsberga, 12 st.

 

 

 

Åter hemsidan