Hjälmseryds G:a kyrka

Kyrkan uppfördes på 1100-talet. När den nya Hjälmseryds kyrka byggdes, tilläts den gamla 

romanska kyrkan att förfalla och var inte mycket mer än en ruin då den genomgick en 

omfattande renovering på 1930-talet, cirka 70 år efter att den tagits ur bruk. Initiativtagaren 

till renoveringen var kyrkoherde Carl Nicklason, vars gravsten kan ses i form av ett stenkors 

strax intill kyrkobyggnaden. Nicklason kom sedermera att belönas med kunglig utmärkelse för 

sitt engagemang för kyrkans restaurering. Vid julottan 1927 i Hjämseryds nya kyrka påbör-

jades insamlingen av medel till förmån för : ”Kyrkoruinens konservering”. Brev med vädjan

 om bidrag sändes ut till landets församlingar. Bygdens folk ställde upp. Många ville hjälpa till

 att rädda den gamla kyrkan. I ett tidigt läge kontaktades riksantikvarien Sigurd Curman som 

blev mycket intresserad av projektet. Som arkitekt anlitades Nils Karlgren. Murarna frilades, 

lagades och förstärktes. Tak restes. Olika delar som tillhört kyrkan och som spritts i socknen 

samlades in. Bl.a. delar till en portal och två altarbord varav ett med relikgömma. Vissa in-

ventarier fanns bevarade i den nya kyrkan. 1934 återinvigdes kyrkan av biskop Sam Stadener.

Källa: Widipedia.

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

ORGELN

 

ORGEL

Byggd på 1850-talet. renoverad 1953 av Bröderna Moberg.

DISPOSITION

Man

Gedackt 8'

Fleut dámour 8'

Principal 4'

Dubbelflöjt 4'

Oktava 2'

Då kyrkan övergavs 1853 fanns här en orgel byggd 1761 

av Jonas Wistenius, Linköping på 13 stämmor.

 

 

 

Åter hemsidan