Hemmesjö G:a kyrka

 

Den romanska stenkyrkan byggdes 1175 men övergavs när Hemmesjö nya kyrka färdigställdes 

1854. I början av 1900-talet hade den förfallit, men började restaureras 1921 och togs därefter 

åter i bruk. Även 1952 genomfördes en restaurering. Kyrkobyggnaden anses som en av de mest 

oförändrade medeltidskyrkorna i Växjö stift och en av de äldsta i landet. Med undantag av de 

under 1700-talet uppförstorade fönstren på sydsidan, är det medeltida kyrkorummet oförändrat. 

Eftersom så få förändringar skett ger kyrkan med kyrkogården en god sinnebild av en svensk 

medeltida sockenkyrka. Kyrkan består av långhus med kor och absid i öster. Norr om koret

 finns en vidbyggd sakristia. Kyrkorummet har välbevarade kryssvalv välvda under 1400-

talet. Framför södra ingången har tidigare funnits ett vapenhus i trä. Långhusets smala nord 

och sydportaler har profilerade omfattningar av granit samt ekdörrar.I västra väggen syns spår 

efter en igenmurad öppning. I absiden och triumfbågen finns rester av romanska kalkmålningar.

Källa: Wikipedia

 

 

Åter hemsidan