Häggeby kyrka

Häggeby kyrka består av rektangulärt långhus med rakslutet korparti, sakristia i norr, vapenhus i söder 

och torn i väster. Kyrkan är huvudsakligen uppförd av natursten, och har putsade fasader och sadeltak. 

De två ingångarna är belägna i väster och söder. Av den äldsta romanska kyrkan från omkring 1200 återstår 

långhuset samt västtornet. I början av 1300-talet skedde en förlängning åt öster till salkyrka, och den nya 

kyrkan kunde invigas den 2 oktober 1328. Sakristian uppfördes troligen i samband med ombyggnaden. 

Under 1400-talet tillkom vapenhuset med stjärnvalv, och i kyrkorummet slogs kryssvalv. År 1693–1694 

genomfördes en omfattande reparation av kyrkan, som bl.a. innebar att östra korväggen med dess trefönster-

grupp revs och murades upp igen med ett stort korfönster. Fönster höggs upp och förstorades, och kyrkan 

putsades och vitlimmades ut- och invändigt. Fönsteröppningarnas nuvarande form tillkom 1790, då även 

ingången i tornet togs upp. Interiören präglas främst av valvmålningarna, som troligen tillkom 1698. Dessa 

består av vegetativ ornamentik utan figurer eller symboler. Det har dock funnits figurframställ-ningar på väggarna, 

varav några finns bevarade på norra korväggen. Målningarna togs fram vid en restaurering 1952-53 efter 

ritningar av arkitekten Erik Fant. Restaureringen omfattade bl.a. nytt altare och altarring, omläggning av golven 

och ommålning av interiören. Vidare gjordes bänk-inredningen bekvämare, och det östra korfönstret sattes 

igen invändigt. Nils Olsson 1996-12-02 INREDNING OCH INVENTARIER Altarprydnad: 

A-O Avén, 1953 Dopfunt: 1200–1399 Predikstol: 1600-1865 Källa Svenska kyrkan i Håbo

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

 

ORGELN

ORGEL

Byggd 1843 av P Z Strand. Renoverad av P Lund och Tomas Svenske.

Man:

Principal 8' B/D

Rörflöjt 8'

Fugara 8'

Oktava 4'

Flöjt 4' D,

Oktava 2

Trumpet 8 B

Bihangspedal

Åter hemsidan