Hacksta kyrka

Kyrkan är uppförd av putsat murverk och står under spåntak. Murarna formar ett långhus från 

1200-talet med ett samtida, smalare rakt avslutat kor i öster. Något senare, oklart när, vidbyggdes 

en sakristia i norr. Det senmedeltida vapenhuset i söder har blinderingar av tegel över sydportalens 

gavelröste. 1762 revs den medeltida sakristian och den nuvarande uppfördes på samma plats. Omkring 

år 1300 försågs koret med ribbvalv som dekorerades med kalkmålningar. Långhusets stjärnvalv härrör 

från perioden 1470 - 1490 och även dessa bemålades kort efter det att de stod färdiga. I slutet av 1600-

talet höjdes korets murar så att de kom att ligga under gemensamt tak med långhuset. Korets valv revs 

delvis vid denna ombyggnad och återuppfördes med det gamla teglet. I samband denna ombyggnad 

utfördes även den stora draperimålningen kring altaret som dock överkalkades under 1800-talet. 

Kyrkans interiör präglas idag av den renovering som utfördes 1927 och bland annat omfattade borttag-

ande av orgelläktaren, justeringar av bänkinredningen från 1680-talet och framtagning av draperi-

målningen. Korfönstret igenmurades. På dess plats placerades 1934 en målning av Axel Wallert. 

Vid en renovering 1981 återupptogs fönstret och altartavlan flyttades. Långhusets medeltida 

kalkmålningar, som överputsats vid okänd tidpunkt, påträffades och konserverades. Källa: Widipedia

ORGEL

Byggd 1932 av E H Eriksson

DISPOSITION

Man I Man II Pedal
Borduna 16' Salicional 8' Subbas 16'
Principal 8' Voix céleste 8'  
Gamba 8' Rörflöjt 4'  
Gedackt 8'    
Oktava 4'    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åter hemsidan