Gillberga kyrka

Vid 1100-talets slut uppfördes en stenkyrka som bestod av långhus med ett litet kor i öster och ett 

smalt torn i väster. Vid slutet av 1400-talet förlängdes kyrkan åt öster och fick ett kor med samma 

bredd som långhuset. Samtidigt tillkom en sakristia och ett vapenhus. Kyrkorummet försågs då med 

valv i tre travéer. I samband med valvslagningen påmurades långhuset och tornet med tegel i munkför-

band, numera bara synligt från vinden. 1671 tillbyggdes det Stiernskiöldska gravkoret vid korets syd-

sida. 1859 byggdes nuvarande tresidiga korparti efter ritningar av arkitekt Johan Fredrik Åbom. 

Under koret byggdes ett gravvalv för ätten Celsing. Gravvalvet kom bland annat att nyttjas som bisättnings-

rum men togs aldrig i bruk för sitt ursprungliga syfte. Vid norra sidan av det tillbyggda koret uppfördes 

1859 nuvarande sakristia, medan gamla sakristian öppnades upp mot kyrkorummet. Källa: Widipedia

ORGEL

Byggd 1979 av Grönlunds Orgelbyggeri AB

DISPOSITION

Huvudverk Svällverk Pedal
Principal 8’D Offenflöjt 8' Subbas 16’
Gedackt 8’ Quintadena 16’ Violin 8’
Principal 4’ B/D Rörflöjt 4’ Basun 16’
Gedacktflöjt 4’ Gamba 4’  
Quinta 3’ Spetsflöjt 2’  
Scharf III Vox Humana 8’ D  
Trumpet 8’ Trumpet 8’ B  

 

 

 

Åter hemsidan