Gärdslösa kyrka

Klicka i bilderna för högre upplösning

Kyrkan består av ett långhus, ett rakslutet kor av ungefär samma bredd i öster, två korsarmar som skjuter 

ut från långhusets västra del, sakristia vid korets norra sida samt ett torn i väster. Långhusets västparti och det

 något yngre tornet är från 1100-talet. Kyrkan utvidgades vid mitten av 1200-talet med korsarmar med 

skulpterade portaler. Kryssvalven från omkring 1240 är slagna av den så kallade Gärdslösamästaren. Längre 

fram under 1200-talet byggdes ett nytt kor – med den originella trappgaveln – ett stycke öster om det gamla, 

vilket fick stå kvar tills långhuset under 1300-talets första hälft förlängdes och förenades med det nya koret. 

Något senare tillkom sakristian. Förändringar som påverkat kyrkans yttre, som det nu ter sig, inskränker 

sig därefter i stort sett till upptagandet av rundbågiga fönsteröppningar och uppförandet av tornlanterninen 1845, 

fritt efter de uppgjorda ritningarna. Murarna är sedan 1957-58 års renovering slammade och vitkalkade, med 

undantag för norra korsarmen, vars färgskiftande murverk är blottat. Även interiören – med kalkmålningar från 

1200-talet och senmedeltid på väggar och valv och skulpterade kolonnkapitäl och konsoler – är mycket välbevarad

 i sitt medeltida skick. Bland de eftermedeltida tillskotten interiört märks, vid sidan av inredning från 1600- och 

1700-tal, korets kalkmålningar från 1642. Kyrkorummet domineras av den altaruppsats som, inspirerad av 

uppsatsen  i Kalmar domkyrka, tillkom 1764-1766.  Källa: Wikipedia

ORGEL

Byggd 1958 av Olof Hammarberg, Göteborg

DISPOSITION

Huvudverk C-g³ Öververk C-g³ Pedalverk C-f¹
Principal 8' Rörflöjt 8' Subbas 16' 
Gedakt 8' Spetsflöjt 4' Gedakt 8' 
Oktava 4' Kvintadena 4' Koralbas 4' 
Flöjt 4' Principal 2' Blockflöjt 2’
Gemshorn 2' Gedaktflöjt 2’ Fagott 16’
Sesquialtera II chor, 2 2/3' + 1 3/5’ Nasat 1 1/3'  
Mixtur III chor. Scharf II chor  
Trumpet 8’ Krumhorn 8’  
  Tremulant  
  Crescendosvällare  

Koppel: Öververk/huvudverkHuvudverk/pedalverk Öververk/pedalverk

 

Åter hemsidan