Fröslunda kyrka

Troligen uppfördes kyrkan vid slutet av 1400-talet. Vapenhuset tillkom något senare i början av 1500-talet. 

Sannolikt har dagens kyrka haft en föregångare eftersom ett flertal inventarier är från äldre medeltid. Kyrkan 

är uppförd på moränmark med besvärliga grundförhållanden vilket har förorsakat sättningar och sprickor 

i väggarna. Till följd av detta har omfattande reparationer fått genomföras. 1748 reparerades 

kyrkan för sprickor i väggarna och samtidigt förstorades fönstren. Källa: Wikipedia

ORGEL

Byggd 1739 av Daniel Stråhle

Den nuvarande dispositionen 

Principal 4' i fasaden med pipor som är delvis Stråhles och äldre material. Gedakt 8' Stråhle 

Quinta 3' ny Octava 2' Stråhle samt äldre pipmaterial Scharff III ny, tershaltig. Orgeln har kort 

oktav, tyvärr blev den liksvävigt stämt eftersom Stråhle var en förespråkare för det liksväviga. 

Men en liten orgel med kort oktav skulle klinga bättre om det var medelton. 

 

Fröslunda-orgelns restaurering och disposition går tillbaka till Daniels Stråhles ombyggnad 1738. 

Den tidigare dispositionen vet vi inte. Det var kanske ett blockverk? 

 

Källa: Tomas Svenske

Åter hemsidan