Fittja kyrka

Fittja kyrka uppfördes troligen någon gång under 1200-talet i romansk stil och med ett kor, smalare än långhuset. 

Från denna tid kvarstår större delen av nuvarande långhuset. Även sakristian kan tillhöra en tidig period. Under 

13- eller 1400-talet förlängdes kyrkan mot öster och det nya koret erhöll rak östmur. Vid 1400-talets slut byggdes 

koret om och fick dagens utseende med en tresidig avslutning. Samtidigt förhöjdes långhusmurarna med tegel, 

blinderingsfriserna utfördes och interiören valvslogs. Enligt medeltida tradition saknar nordmuren fönsteröppningar. 

Inga medeltida kalkmålningar tycks ha funnits. Däremot har spår av målning i renässans påträffats nära predikstolen, 

och senare draperimålning bevarats. Fönstret i västgaveln upptogs 1760. 

ORGEL

I kyrkan finns ett orgelharmonium med 19 stämmor 

från 1929 och tillverkat av Östlind & Almqvist.

 

 

Åter hemsidan