Yttergrans kyrka

Kyrkan är huvudsakligen uppförd av natursten, och består av rektangulärt långhus med smalare rakt avslutat kor, 

vapenhus i söder och torn i väster. Sakristian är belägen i öster, och har samma bredd som koret. Långhus och 

vapenhus har sadeltak, koret och sakristian täcks av ett gemensamt, valmat sadeltak. Tornet kröns av en karnissvängd 

huv, som i likhet med övriga tak är spåntäckt. Kyrkorummet nås via vapenhuset. I kyrkorummet kan man bese 

muralmålningar av den berömde kyrkomålaren Albertus Pictor. Under slutet av 1100-talet eller omkring 

1200 uppfördes den lilla kyrkan i romansk stil med smalare kor och absid. Troligen fungerade den som 

gårdskyrka. Av den ursprungliga kyrkan återstår nuvarande långhus och kor. Kyrktornet i väster tillkom troligen 

under början av 1200-talet. Omkring 1300 vidgades triumfbågen samt arkadbågen mellan långhuset och torn-

kammaren. På 1480-talet slogs tegelvalv i kor och långhus, vapenhuset uppfördes och absiden avskildes från koret 

och användes som sakristia. Vidare förhöjdes tornet och försågs med en gotisk spira. Kyrkans exteriör präglas till 

stor del av byggnadsverksamheten under 1700-talet. 1723 drabbades kyrkan av en förödande eldsvåda, och repar-

ationsarbeten sattes genast igång. Det dröjde dock till början av 1740-talet innan kyrkan var återställd, och tornet 

kunde krönas med en provisorisk huv. 1745 - 1746 revs absiden och den nuvarande sakristian byggdes. Vid en genom-

gripande restaurering och moderninsering 1773 - 1775 tillkom den nuvarande tornhuven, fönstren förstorades och

kyrkan putsades utvändigt. Invändigt vitlimmades kyrkan och försågs med ny inredning.  Interiören 

präglas främst av Albertus Pictors kalkmålningar samt av 1700-talsinredningen, där bland annat en altarpredikstol ingår. 

Kalkmålningarna tillkom under 1400-talets senare del och överkalkades 1775. Vid en restaurering 1927 under ledning 

av arkitekten Sven Brandel togs kalkmålningarna fram. Källa: Wikepedia

 

 

Altarskåpet från omkring 1470-80-talet med fem stående helgon. Klicka på varje helgon för förstoring.

Följande helgon avbildas från vänster: helig Biskop, Madonna på månskäran, St. Olov, St. Sunniva (med klippan), helig diakon (kanske St. Lars)

Av dessa helgon är St. Sunniva av norsk härstamning och förekommer mycket sällan i Sveriges kyrkliga konst.

Interiörbild från 2010

 

Interiörbild från 2004

 

Albertus Pictor-målningar

  Pictor2.jpg (109559 byte)  Pictor3.jpg (99194 byte)

Pictor.jpg (199454 byte)  Pictor5.jpg (194416 byte)  Pictor6.jpg (193642 byte)

Pictor7.jpg (189902 byte)  Pictor8.jpg (189155 byte)  Pictor9.jpg (189562 byte)

Pictor10.jpg (149582 byte)  Pictor11.jpg (168853 byte)  Pictor12.jpg (144520 byte)

Pictor13.jpg (198404 byte)  Pictor14.jpg (161968 byte)

 

ORGELN

 

ORGELN

Orgeln byggd 1771 av Jonas Ekengren (1736-1793), Stockholm.

Ekengren som var autodidakt, gjorde drygt 30 orglar, varav den första orgeln levererades till Vallentuna kyrka.

Sveriges kanske minsta kyrkorgel har han också gjort, den som står i Hilleshögs kyrka, gjord 1773 i en byrå.  

På tavlan över orgeln i Yttergran kan man läsa följande:

Under bestyrande af kyrkoh. Hr Mag J Solander, Hr Mag A. Norell, Hr J.E. Grandin,

Hr L.J. Lavreli, Hr O.J. Bruno, Hr J.S. Thunberg, Hr O. Hultbom, ock med de öfriga

Församlingens bekostnad är detta Wärn Förfärdigat af Hr J. Ekengren, År 1776.

DISPOSITION:

Manual C –d3

Gedackt 8’

Principal 4’

Saltsinal 4’

Qvinta 3’

Octava 2’

Mixtur II

Composition of Mixtur

C                      1’                      ½’

C#1                      2’                      1’

C#2                      4’                      2’

 

 

 

Åter hemsidan