Vimmerby kyrka

Vimmerby har sedan medeltiden tillhört Linköpings stift. Den första kyrkan uppfördes troligen i slutet av 1100-talet eller 

början av 1200-talet. En gammal anteckning antyder, att denna träkyrka under medeltiden ersattes av en kyrka i sten. 

Under 1500- och 1600-talen hade staden åter en träkyrka. År 1682 lades grunden till en kyrka i sten, den s k Karoliner-

kyrkan med fristående klockstapel, som stod färdig 1685. Under 1800-talet blev denna kyrka för trång och 1850 togs 

ritningar fram till en ny kyrka i nyklassicistisk stil. Ritningarna utfördes av arkitekten och byggmästaren J Jonsson i samar-

bete med arkitekten E V Langlet. Den nuvarande kyrkan uppfördes åren 1854-56. I denna ingår den tidigare kyrkans 

östra mur. Den första större restaureringen av kyrkan genomfördes i slutet av 1800-talet under ledning av arkitekt Hugo 

Hammarskjöld. Kyrkan fick då nya nygotiska bänkar och väggarna försågs med dekorationsmåleri. Den ursprungliga 

predikstolen togs bort och predikstolen från den gamla kyrkan installerades. Åtskilliga föremål är bevarade från äldre 

kyrkor. Dopfunten, som anses vara Kalmar läns äldsta, är huggen i granit under 1200-talets förra hälft eller möjligen 1100-

talets sista årtionden. Det stora triumfkrucifixet ovanför dopfunten är från början av 1300-talet. Den gamla altaruppsatsen 

från 1701 har tre motiv: korsfästelsen, uppståndelsen och Gud. Den är en gåva av överste Georg Zelow på Vinketomta 

och hans maka Christina Dorothea Posse. Predikstolen färdigställdes 1713 av bildhuggaren Olof Wiström. Av de åtta mäss-

ingskronorna i kyrkans mittgång är sju från 1700-talet och en från slutet av 1600-talet. Bildhuggaren Jonas Berggren skulpt-

erade den gamla orgelfasaden 1769. Orgeln ombyggdes senast 1956 och har nu 39 stämmor. En kororgel anskaffades 1977. 

Altartavlan föreställer Kristus på förklaringsberget, omgiven av Moses och Elias. Den målades 1877 av konstnären Sven 

Alfred Thörne. Källa: Vimmerby kommun

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

ORGELN

 

 

ORGELN

Byggd 1956 av Marcussen & Son, Aabenraa, Danmark

RP HV BV PEDAL
Principal 8' Kvintadena 16' Gedackt 8' Principal 16'
Gedackt 8' Principal 8' Gedcacktflöjt 4' Subbas 16'
Kvintadena 8' Rörflöjt 8' Principal 2' Oktava 8'
Oktava 4' Oktava 4' Gedacktflöjt 2' Gedackt 8'
Koppelflöjt 4' Spetsflöjt 4' Oktava 1' Oktava 4'
Oktava 2' Spetskvint 2 2/3' Sesquialtera 2 ch Nachthorn 2'
Waldflöjt 2' Oktava 2' Cymbel 1 ch Mixtur 6 ch
Sifflöjt 1 1/3' Mixtur 5 ch Vox humana 8' Basun 16'
Sesquialtera 2 ch Cymbel 3 ch Tremulant Trumpet 8'
Scharf 4 ch Trumpet 8'   Corno 4'
Dulcian 8'      
Tremulant      

Koppel: HV/RP, HV/BV, HV/P, RP/P, BV/P.

Mekanisk traktur och registratur till HV, RP, BV.

Pneumatisk reg till pedalen som har 2 fria komb

Föregående orgel byggd av Åkerman & Lund 1904, 

20 stämmor 2 manualer och pedal.

Åter hemsidan