Vasakyrkan, Göteborg

Vasakyrkan är belägen i stadsdelen Vasastaden i Göteborg. Den är byggd av granit från 

Stångehuvud och en av de största granitkyrkorna i Sverige. Det är en monumental byggnad, 

utförd i nyromansk stil med en del utsmyckningsdetaljer i jugendstil. Kyrkan ritades av 

arkitekt Yngve Rasmussen och uppfördes under åren 1905 till 1908. 5000 kvadratmeter 

huggen fasadsten skeppades under denna tid från Stångehuvud till platsen för kyrkbygget mellan 

Vasaparken och Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg. Kyrkan byggdes under en tid då ett flertal 

stenhus uppfördes i Vasastaden. Stor inflyttning i stadsdelen innebar att det behövdes en större kyrka.

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

ORGELN

 

ORGEL

Orgeln i Vasakyrkan byggdes 1909 av Eskil Lundén i Göteborg. Lundén arbetade en tid hos 

Wilhelm Sauer i Frankfurt an der Oder och utvecklade en stil som kan sägas vara en syntes 

av den svenska och den tyska romantiska orgeltypen. Orgeln hade ursprungligen 40 stämmor 

fördelade på tre manualer och pedal. 1943 omdisponerades orgeln av Olof Hammarberg i 

tidens anda. 1952 tillbyggdes orgeln ånyo av Hammarbergs orgelbyggeri med ett ryggpositiv. 

Man ansåg att klangen i stora verket inte var nog distinkt och man ville därför ha ett verk som 

”talade” rakt ut i rummet.. 2001-02 renoverades orgeln av Grönlunds orgelbyggeri. Samtliga 

originalstämmor återställdes i ursprungligt skick. De försvunna stämmorna rekonstruerades. 

Orgelns disposition utvidgades försiktigt inom stilens ramar och i mån av plats.

Allegretto ur Orgelsonat B-dur

Felix Mendelssohn 1809-1847

Ulf Norgberg, orgel  från

skivan "Orgelmusik i Vasakyrkan, Göteborg"

Beställa skivan

DISPOSITION

Manual I Manual II Manual III Pedal Ryggpositiv
Principal 16´  F1öjtprincipal 8´ Gedaktpommer 16´ *** Violon 16´ Gedakt 8'
Principal 8´ Gemshorn 8´ Hornprincipal 8´ Subbas 16´ Principal 4'
Gamba 8´ Rörflöjt 8´ Salicional 8´ Ekobas 16´ **** Rörflöjt 4'
Flûte harmonique 8´ Oktava 4´ Salicional 8´ Principal 8´ Gemshorn 2'
Dubbelflöjt 8´ Hålflöjt 4´ *** Voix celeste 8´ Gedakt 8´ Kvintadena 2'
Oktava 4´ Valdf1öjt 2´ny Gedakt 8´ Oktava 4´ Scharf 2ch
Rörflöjt 4´ Larigot 1 1/3´ ny Kvintadena 8´ Blockflöjt 2´ ny Regal 8´
Kvinta 2 2/3´ * Sifflöjt 1´ ny Principal 4´ *** Mixtur 4ch ny
Oktava 2´ * Zimbel 3ch ny Gemshorn 4´ny Basun 16´
Cornett 4ch  ** Dulcian 16´ ny Nasard 2 2/3´ ny Trumpet 4´
Mixtur 5ch ny Rörskalmeja 8´ ny Nackthorn 2´ny
Trumpet 16´ Ters 1 3/5´ny
Trumpet 8´ Krummhorn 8´ny

 * av gammal stämma
** den gamla mixturen
***omarbetad stämma

****  transm. Från III

 

 

Åter hemsidan