Vallentuna kyrka

En ursprunglig kyrka byggdes enligt Vallentunakalendariet på 1190-talet av gråsten. Kyrkan bestod då av ett långhus, ett kor 

och ett torn. På 1200-talet byggdes en sakristia i norra delen. På 1400-talet utvidgades koret. Då byggdes även kyrkans vap-

enhus. Invändigt murades i hela kyrkan tegelvalv vilka vitkalkades 1763. På 1580-talet försågs kyrkans torn med en hög träspira. 

Spiran brann 1856. I slutet av 1600-talet byggdes ett särskilt gravkor för släkten Klingspor. Vid tillkomsten var det klingsporska 

koret sexkantigt med en huv i koppar samt utsmyckat med en spira. Under Klingspors gravkor inreddes ett gravvalv med plats 

för tjugotalet kistor. Ovanpå byggdes sedermera kyrkans sakristia. Kyrkan avritades 1684 av dåvarande riksantivarien Johan 

Hadorph. 1856 träffades kyrkan av blixten. Förödelsen var omfattande. Tornspiran och det mesta av inredningen lades i aska. 

Vid återuppbyggnaden eftersträvade man inte att återskapa den ursprungliga arkitekturen. Ett nytt kor byggdes, tegelvalven 

ersattes med så kallade segment- och tunnvalv. Vapenhuset togs bort och fönster och dörrar sattes in på sin nuvarande plats. 

Fram till 1832 hängde kyrkklockorna i en egen klockstapel i det sydöstra hörnet av kyrkogården. Klockorna flyttades därefter 

till kyrkans torn. Vid branden kom de dock att smälta varefter de göts om 1857.

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

ORGLARNA

 

 

LÄKTARORGELN

Byggd 1959 av Grönlunds Orgelbyggeri AB, Gammelstad

22 stämmor, 2 manualer och pedal

DISPOSITION

Man I Man II Pedal
Kvintaden 16' Rörflöjt 8' Subbas 16'
Principal 8' Vox candida 8' Pricipal 8'
Gedackt 8' Principal 4' Koralbas 8'
Oktava 4' Spetsflöjt 4' Nachthorn 2'
Flöjt 4' Blockflöjt 2' Rauschkvint 2 ch
Principal 2' Kvinta 1 1/3' Fagott 16'
Mixtur 5 ch Cymbel 3 ch  
Trumpet 8' Krumhorn 8'  
  Tremulant  

Digital överföring gör det möjligt att spela från kororgeln, och vise versa

Kyrkan fick 1858 sint troligen första orgel, byggd av Daniel Wallenström, född i Vallentuna och senare kantor vid 

Hel Ttref kyrka, Uppsala. Orgeln reparerades 1885, 1928 och 1942.

 

KORORGELN

DISPOSITION

Huvudverk  Svällverk

Pedal

Principal 8' Dubbelflöjt 8' Subbas 16'
Rörflöjt 8' Salicional 8' Trombone 16'
Octava 4' Flute octaviante 4'  
Koppelflöjt 4' Voix celesté 4'  
Octava 2' Waldflöjt 2'  
Mixtur III Cornett II  
Oboe 8'    
Tremulant    

Koppel : Ped + I, Ped + II, Man I + II, suboktav - och superoktavkoppel.

Projekteringen av den nya kororgeln hade pågått sedan 1994, då beslut om utredning av frågan togs. Många utredningar och beslut och mycket arbete 

har sedan kantat vägen fram till färdigställandet. Det har handlat om orgelns inskrivning i kyrkans lagskyddade kulturmiljö med dess blandning av med-

eltid och 1800-tal, om orgelns roll i församlingens gudstjänst - och konsertverksamhet, om ekonomi etc. Länsstyrelsens kulturmiljöenhet och Riksanti-

kvarieämbetet har givit erforderliga tillstånd och därefter har orgelfrågan behandlats vidare av kyrkoherde, musiker och av förtroendevalda i Vallentuna 

församlings olika beslutande nämnder. Orgeln är byggd av Walter Thür Orgelbyggen AB i Torshälla med Walter Thür och hans medarbetare Martin 

Hausner i spetsen. Det digitala registersystemet är installerat av Ingemar Oskarsson, Umeå. Fasaden är ritad av arkitekt SAR Ulf Oldaeus. Målnings-

arbetena har utförts av Fredrikssons Måleri, Uppsala och notbrädesbelysningen är designad av Jan Wennerberg, Ekerö. Orgeln har 15 stämmor 

fördelade på två manualer och pedal. Trakturen är mekanisk och registraturen elektrisk (digitalt system med 356 möjliga registerkombinationer). 

Källa: Leif Johansson, organist i Vallentuna

 

 

Åter hemsidan