Sala (Kristina) kyrka

Kyrkan byggdes 1635 - 1641 som en följd av att Sala fick stadsrättigheter år 1624. Detta innebar att församlingsborna 

inte längre fick plats i Sala sockenkyrka (landskyrka) respektive Norrby kyrka i vilka de tidigare hade samlats för att fira 

gudstjänter. Det är okänt vem som varit arkitekt eller byggmästare för kyrkan. år 1641 slogs valv i kyrkan. Invigning av 

kyrkan ägde rum den 18 december 1641 (fjärde advent). Kyrkobygget var en djärv satsning av ett hundratal borgare i 

den nygrundade staden. Kyrkan fick namn efter drottning Kristina. Från 1600-talets konstnärliga utsmyckning finns nu 

enbart sandstensportalerna i norr och söder kvar. Kyrkan har ett imponerande yttre med ett mäktigt torn med blinderingar, 

typiska för stormaktstiden. En hög spira fanns på taket före branden år 1736, när såväl kyrkan som stora delar av Sala 

stad brann ned. Kyrkan återuppbyggdes snabbt och stod färdig 1739. En ny tornhuv fanns på plats 1749. Den tros vara 

ritatd av Lars Larsson Steinholz, som var konstmästare vid Sala silvergruva. Sala bergslag skänkte ett tornur till kyrkan år 

1750. Det var i funktion till slutet av 1800-talet. Ett nytt urverk gjordes år 1900 av firman Lindroth i Stockholm. Det ersattes 

år 1970 av ett elektriskt ur, gjort av firma Westerstrand. Tornavsatsens järnstaket skänktes 1750 av friherre Charles De Geer 

på Lövstabruk. Källa: Wikepedia

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

ORGELN

 

Orgeln byggd 1969 av Emil Hammer i Hannover.

Den tidigaste orgeln är från 1638 och var ett litet orgelverk inköpt

från Västerås. 1648 togs en ny orgel i bruk, byggd av orgelmakare 

Jörgen på Salberget.

Orgelfasaden är från 1758 och den tidens orgerverk var

byggd av Peter Stråhle och Jonas Gren. 

I samband med reparationen 1840 utsmyckades fasaden med förgyllda ornament.

Vid restaureringen 1905-06 ersattes orgelverket med ett nytt, byggt av

J Magnusson i Göteborg.

 

 

 

Improvisation över psalm 297

Improvisation över psalm 201

 

Liveinspelning från den 25 april 2009

Ulf Norberg, orgel

Inspelning: A. Söderlund

 

 

Åter hemsidan