Östra Ryds kyrka

Äldst är sakristian, som troligen uppfördes omkring år 1300 med profilerade ribbvalv. Den har ingått i en äldre kyrka vars 

ålder och utseende är okänt. Det ligger nära till hands att förmoda, att den var samtida med den befintliga kyrkans äldsta 

inventarier, en dopfunt och en skulptur, S:ta Katarina av Alexandria, från 1200-talets senare del - 1300-talets förra del. 

Byggherren till nuvarande kyrkan anses vara Anund Sture (död 1434), som ägde Rydboholm omkring 1430. Teorin grundar 

sig på en inskription i korets valv. I denna rakavslutade salkyrka ingick nuvarande långhuset, vars östra del fungerat som kor, 

och ett sedermera rivet vapenhus i söder. Interiören välvdes med kryssvalv. Gavlarna var avtrappade. År 1449 dekorerades

 murar och valv med kalkmålningar av Johannes Iwan, om vilket en inskrift bland målningarna berättar. Efter Anund Stures 

bortgång ägdes Rydboholm av Vasaätten och efter 1515 av ätten Brahe. 1690-1693, då Nils Brahe innehade slottet, erhöll 

kyrkan det utseende den har idag. Korsarmarna byggdes, likaså västtornets lanterninliknande överbyggnad och lökformade 

spira. Mot öster förlängdes kyrkan med ätten Brahes polygonalt avslutade gravkor med takryttare . Ett konstfullt smitt järngaller 

skiljer gravkoret från kyrkorummet. Vapenhuset revs. Som sådant fungerar sedan dess tornets bottenvåning med ingång från 

väster. Arkitekt för tillbyggnaderna var möjligen Jean de la Vallée. I slutet av 1700-talet överkalkades målningarna förutom de 

i korvalvet. 1835 frilades målningarna på korets högmurar och i långhusets båda västra hörn. 1924 framtogs målningar i lång-

huset och i sakristian. Ytterligare målningar framtogs senast vid en stor renovering 1991. Samma år insattes den nuvarande 

öppna bänkinredningen. En tidigare sådan insattes vid 1800-talets slut istället för de gamla, slutna bänkarna. Interiören präglas 

i hög grad av talrika inventarier. Många av dem är skänkta av medlemmar ur ätterna Brahe och Vasa på Rydboholm. Bland 

gåvorna märks speciellt ett fyrtiotal äldre oljemålningar som är utställda i kyrkorummet. Orgelläktaren i nyklassicistisk stil sträcker 

sig utmed västmuren. (Källa: Riksantivarieämbetet, se "Externa länkar"!)

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

ORGELN

 

ORGEL

Byggd 1841 av P Z Strand.

Renoverad 1861 och restaurerad 1949 av Frobenius, 

som byggd Man II i ett eget orgelhus bakom det gamla

MAN I MAN II PEDAL
Principal 8' Gedackt 8' Subbas 16'
Rörflöjt 8' Spetsgamba 8' Violon 8'
Fugara 8' Blockflöjt 4' Dubbelgedackt 8'
Oktava 4' Gemshorn 2'  
Kvinta 2 2/3' Oktava 1'  
Oktava 2'    
Trumpet 8 B/D    

Mekanisk traktur, pneumatisk registratur

 

Åter hemsidan