Dokumentation av fåglar jag fotat

 

 

Alpjärnsparv

Bergfink

Biätare

Björktrast

Blåhake

Blåmes

Bläsgäss 

Bofink

Brun kärrhök

Brunand

Brushane

Buskskvätta

Busksångare

Citronärla

Domherre

Drillsnäppa

Duvhök

Dvärgbeckasin

Ejder

Entita

Fasaner

Fiskgjuse

Fiskmås + strandskata

Fjällvråk

Gluttsnäppa

Gransångare

Gravand

Grå flugsnappare

Gråhakedopping

Gråhäger

Gråsiska

Gråsparv

Gråspett

Gråtrut

Gräsänder + tofsvipa

Grönbena

Grönfink

Gröngöling

Grönsiska

Grönsångare

Gulsparv

Gulärla

Gärdsmyg

Gök

Göktyta

Halsbandsflugsnappare

Havsörn

Hussvala

Hämpling

Härfågel

Hökuggla

Jaktfalk

Järnsparv

Kaja

Kanadagås

Kattuggla (adult)

Kattuggla (ungfågel)

Knipa

Knölsvan

Koltrast

Kornknarr

Korp

Kråka

Kungsfiskare

Kungsfågel

Kungsörn

Kustsnäppa

Kärrsnäppa

Ladusvala

Ljungpipare

Lärkfalk

Lövsångare

Mandarinand

Mindre flugsnappare

Mindre strandpipare

Mindre hackspett

Mindre korsnäbb

Myrspov

Nattskärra

Näktergal

Nötväcka

Ormvråk

Pilfink

Prutgås

Pungmes

Ringduva

Rosenfink

Roskarl

Röd glada

Rödbena

Rödhake

Rödhalsad gås

Rödhuvad törnskata

Rödhuvad dykand

Rödstjärt

Rödvingetrast

Rörhöna

Rörsångare

Sidensvans

Sillgrisslor

Silltrut

Silvertärna

Skata

Skedand

Skogsduva

Skogssnäppa

Skräntärna

Skäggdopping

Skäggmes

Skärfläcka

Smådopping

Småskrake

Snatterand

Snösparv

Sothöna

Sparvhök

Spillkråka

Spovsnäppa

Stare

Steglits

Stenknäck

Stenskvätta

Stjärtmes

Storlom

Storskarv

Storskrake

Storspov

Strandskata

Strömstare

Större hackspett

Större strandpipare

Svart och vit flugsnappare

Svarthakedopping

Svarthätta

Svartmes

Svartpannad törnskata

Sånglärka

Sångsvan

Sädesärla

Sädgäss

Sävsparv

Sävsångare

Talgoxe

Tallbit

Talltita

Taltrast

Tofsmes

Tofsvipa

Tordmule

Tornfalk

Tornseglare

Tranor och en tofsvipa. (vipan  skyddar boet genom att hacka tranorna i stjärten)

Trädgårdssångare

Trädkrypare

Trädpiplärka

Törnskata

Törnsångare

Varfågel

Vassångare

Vattenrall

Vigg

Vit stork

Vitkindad gås

Vitvingad trut

Åda

Ägrätthäger

Ängshök

Ängspiplärka

Ärtsångare

 

 

 

 

 

Åter hemsidan